Вітаю Вас, Гость
Головна » 2015 » Лютий » 24 » ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКТУ «КІРОВОГРАДЩИНА. ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ» У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ
09:31
ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКТУ «КІРОВОГРАДЩИНА. ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ» У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ

Гайда Лариса Анатоліївна, методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Перспективи розвитку української держави вимагають випереджувального оновлення завдань і змісту освіти з метою створення умов для формування освіченої, творчої особистості громадянина-патріота, здатної до інноваційної діяльності в різних сферах суспільного життя [3,10]. Використання краєзнавчого матеріалу в освітній діяльності навчальних закладів України підвищує творчо-інтелектуальний потенціал учнів, сприяє духовному, моральному, патріотичному вихованню молодого покоління. Також, краєзнавчі дисципліни є важливою складовою системи освіти у розширенні і поглибленні змісту фахових дисциплін.     

Процес підготовки навчальних посібників з краєзнавства проаналізовано Л. Баженовим [1] та представлено на віртуальній виставці Педагогічного музею України [7].

Презентуємо досвід з підготовки та видання навчально-методичного комплекту «Кіровоградщина. Історія рідного краю», до якого увійшли – навчальний посібник, програми курсу за вибором та гуртка. Серед основних завдань вказаного комплектупоглиблення пізнавального інтересу учнів до рідного краю як складової України, подальший розвиток краєзнавчого руху на Кіровоградщині, виховання в учнівської молоді поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, ознайомлення дітейз історичним минулим та сьогоденням свого народу, яке пробуджує почуття національної свідомості, любові та поваги до України.

Підготовка комплекту – це складний і різноплановий процес, етапамиякого стали: формування концепції та змісту посібника для учнів; підбір фахівців до авторського колективу,який очолила І. А. Козир (проректор Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка). До складу творчого колективу увійшлинауковці Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського», працівники Кіровоградського обласного відділення пошуково-видавничого агентства «Книга пам'яті України», краєзнавці та педагоги.

Далі була затверджена орієнтовна структура посібника «Кіровоградщина. Історія рідного краю» та план підготовки матеріалів до друку;наступні кроки – підбір текстів посібника й ілюстративного матеріалу, подання їх до оргкомітету; доопрацювання авторами зауважень редколегії; рецензування, затвердження до друку; подання рукопису до видавництва, макетування і видання.

Навчальний посібник «Кіровоградщина. Історія рідного краю» – перше регіональне видання, яке висвітлює історію нинішньої Кіровоградської області від найдавніших часів до проголошення незалежності України. Особлива увага авторів була приділена роботі над сучасним змістом тем. Значний обсяг матеріалу треба оформити у стислий формат, відібравши найбільш важливі історичні факти, події, постаті наших земляків, при цьому уникаючи різких заангажованих політичних оцінок.Коженмав право на вибір іоцінку історичних подій та формування науково-методичного інструментарію. Завдяки урахуванню сучасних критеріїв та підходів до навчальної літератури загальноосвітніх навчальних закладівІ. А. Козир, у співпраці з авторами, вдалось відредагувати текст посібника в єдиному змістовому та стилістичному форматі.

Таким чином, ми отримали чітко структурований посібник, який включає: вступ та 34 уроки у 6 розділах. При його підготовці особлива роль відведена формуванню науково-методичного апарату, який розкриває і поглиблює зміст кожної теми, має слугувати пізнавальній активності учнів, формуванню у них вміння самостійно застосовувати знання з історії краю, спонукати до нових досліджень.Так, методичний інструментарій складають: запитання і творчі завдання, серед яких –підготувати презентацію; відвідати місцеві музеї та пам’ятки історії і культури;скласти опис пам’ятки інанести її на карту;переглянути художні фільми й вистави драматургів-земляків; проаналізувати дані таблиць, документів; підготувати матеріали до нарису з історії населеного пункту; вивчити тематику публікацій місцевих засобів масової інформації.

Інформаційно потужним є потенціал додатків-документів, це –уривки з творів вчених-істориків й художніх творів, статистичні дані, звіти, таблиці,записки, нариси, щоденники,спогади,документи державних установ і органів влади, публікації з регіональних видань, витяги із монографій та енциклопедій,бойові донесення, повідомлення радіо інформбюро,результати голосувань на референдумі 1991 року.

При макетуванні посібника важливим фактором став підбір ілюстративних матеріалів методично доцільними видами наочності, які спрямовані на розкриття змісту а також, мають самостійне інформативне навантаження і, підсилюючи емоційний вплив, сприяють ефективності засвоєння начального матеріалу. Серед ілюстрацій схеми, діаграми, карти давні й сучасні, плани-схеми міст, фото місцевих пам'яток;народні картини, твори українських художників та художників-земляків, кадри фільмів,світлини, колажі,портрети,зображення символіки краю, статистичні таблиці тощо.

Доповнює кожну тему список рекомендованої літератури «Для допитливих». Серед загальних додатків – бібліографія для зацікавлених, електронні ресурси матеріалів з історії нашого краю.

Рецензували навчальний посібник: Я. В. Верменич, доктор історичних наук, завідувач відділом регіональних проблем історії України інституту історії України НАН України та Ю. І. Шаповал, доктор історичних наук, професор, завідувач відділом Інституту політичних іетносоціальнихдосліджень ім. І. Кураса НАН України. Рукопис схвалено вченою радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол №11 від 22.06.2012р.).

Підготовку навчального посібника «Кіровоградщина. Історія рідного краю» до друку здійснило кіровоградське видавництво «Імекс-ЛТД», фахівці якого забезпечили художнє й технічне оформлення відповідно санітарно-гігієнічних вимог до навчальних книг для загальноосвітніх навчальних закладів.

Книги накладом у 4 тисячі примірниківвидані за рахунок коштів обласного бюджету і подаровані у кожну школу Кіровоградщини. Посібник можна придбати у вільному продажу для родинного читання та презентацій нашого краю на всеукраїнському та міжнародних рівнях.

З метою впровадження потенціалу новітнього посібника у навчально-виховний процес закладів освітиобласті нами розроблено дві навчальні програма– курсу за вибором «Кіровоградщина. Історія рідного краю» [6]та програма гуртка [5], які вийшли друком у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського» та представлені у соціальних мережах. Педагог може здійснювати диференційований підбір форм і методів роботи з краєзнавства залежно від умов діяльності навчального закладу та особливостей соціокультурного середовища.

Потенціал комплекту рекомендується до використання на уроках, при викладання курсів за вибором, у позакласній виховній діяльності, роботі гуртків, позашкільних проектах. Вчитель, застосовуючи освітньо-краєзнавчі технології навчання, може розкривати, поглиблювати, доповнювати зміст пізнавальною практичною діяльністю школярів, і, таким чином,сприяти розвитку творчої активності школярів, формуванню в них умінь самостійно застосовувати придбані знання на практиці,особливо у допрофільній підготовці та профільному навчанні. Таким чином, масова аудиторія учнів і молоді може бути залучена до. духовно-інтелектуальних здобутків мешканців краю.

Навчально-методичний комплект «Кіровоградщина. Історія рідного краю» популяризується серед педагогів під час лекцій, практичних занять, тренінгів, конференцій, колективних проектів у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». 

Водночас, книга є потужним чинником формування патріотичних якостей учнівської молоді, і, мабуть, єдине сучасне джерело для одержання інформації про історичне, природне, економічне та літературно-мистецьке довкілля в масштабах села, міста, району, області.Патріотизм мешканців кожного регіону України як духовно-моральна цінність виступає пріоритетним завданням функціонування держави. На сьогодні особливої актуальності набуває проблема виховання у юних громадян патріотизму як почуття приналежності до землі, на якій вони живуть, українського народу, гордості за державу, відповідальності за її долю.

Тож, підготовку та запровадження навчального комплекту «Кіровоградщина. Історія рідного краю» можемо віднести досучасних технологій виховання громадянина-патріотау контексті реалізації Програми українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

Література

  1. Баженов Л. Стан і проблеми створення та видання навчальних посібників з регіональної історії України для вузів і шкіл України // Історичне краєзнавство в системі  освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: Науковий збірник. – Кам'янець-Подільський, 2002. – С. 37-42.
  2. Кіровоградщина. Історія рідного краю: навч. посіб.: [для загальносвіт. навч. закл. Кіровогр. обл.]; / за ред.: І. А. Козир. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012 – 304с. 
  3. Кремень В. Вітчизняне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасної освітньої парадигми // Краєзнавство. – 2011, №3. – С.10-16.
  4. Кремень В. – Вітчизняне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасної освітньої парадигми / Краєзнавство, №3, 2011. – С.10-16.
  5. Навчальна програма гуртка «Кіровоградщина. Історія рідного краю» / Укладач Л. А. Гайда. – Кіровоград: Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». – 2013. – 16 с.
  6. Навчальна програма курсу за вибором «Кіровоградщина. Історія рідного краю» / Укладач Л. А. Гайда – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://koippo414.at.ua/news/navchalna_programa_kursu_za_viborom_kirovogradshhina_istorija_ridnogo_kraju/2014-08-26-265
  7. Навчально-методичне забезпечення використання краєзнавства в освіті – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pmu.in.ua/nogroup/navc_metody_zabezp_kraezn_osvit/
Категорія: Секція 2 (24-26.02.2015) | Переглядів: 966 | Додав: SIRIUS | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 4
avatar
0
1 pustruslana • 23:59, 24.02.2015
Хочу відзначити неоціненну значимість навчально-методичного комплекту «Кіровоградщина. Історія рідного краю»   як унікального посібника для вчительства області. Велика вдячність ініціаторам, натхненникам та реалізаторам і виконавцям цієї ідеї. Компактне, змістовне, якісно оформлене, сучасне видання. Велика шана і подяка Вам. Найкраща оцінка - це те, що вчителі закладу використовують посібник як на уроках так і при підготовці виховних заходів.
avatar
0
2 natasha13071978 • 21:38, 25.02.2015
Створити посібник - це багатогранна та копітка робота, але вона щоразу буде увінчана успіхом, бо саме з прищеплення любові до рідного краю починається виховання громадянина.
avatar
0
3 Брадис • 11:28, 26.02.2015
Історичне краєзнавство на сучасному етапі становлення та розвитку української державності відіграє надзвичайно важливу громадянську та соціальну роль. Вивчення історії рідного краю набуває якісно нового змісту. Це дієвий засіб громадянсько-патріотичного виховання та формування державницьких почуттів і якостей молодого покоління.
avatar
0
4 metodysthanhur • 11:40, 26.02.2015
Підтримую думку учасників обговорення та хочу додати: у нашому закладі уже другий рік працюють гуртки за Вашою програмою "Кіровоградщина. Історія рідного краю". Навчальний посібник «Кіровоградщина. Історія рідного краю» використовується не лише на заняттях цих гуртків, а й на заняттях гуртків декоративно-ужиткового напрямку.
avatar