Вітаю Вас, Гость
Головна » 2015 » Лютий » 24 » Особливості реалізації завдань авторської виховної системи в контексті ціннісної сфери особистості
09:00
Особливості реалізації завдань авторської виховної системи в контексті ціннісної сфери особистості

Демешкевич Марина Андріївна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 Кіровоградської міської ради.

У статті здійснено спробу проаналізувати особливості виховної системи початкової школи через призму реалізації завдань Основних орієнтирів виховання. Обґрунтовано психологічні особливості запропонованої форми виховної роботи. Теоретично та практично доведено виховний потенціал даної авторської програми.    

Процес виховання – неперервний, багатофакторний, його результати прогнозовані, хоча досить часто й непередбачувані й малопомітні. Однак перед учителем постає необхідність звести до мінімуму можливі деформації, відхилення від наперед визначених показників вихованості особистості. Тут на допомогу педагогіці приходить знання психологічних особливостей виховного процесу, психічних явищ, феноменів особистості. 

Поряд із традиційними формами організації виховної роботи у навчальних закладах творчі педагоги, майстри виховної роботи пропонують та практично втілюють у практику діяльності авторські форми роботи. 

Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення [4].

Згідно психологічних досліджень, ціннісні орієнтації – це змістовна характеристика спрямованості особистості, яка виражає найбільш значущі, важливі для неї матеріальні або ідеальні об’єкти [2, с. 36]. 

Ціннісні орієнтації утворюють змістовий аспект спрямованості особистості і виражають її готовність, внутрішню основу ставлення до дійсності [3, с. 45]. Спрямованість особистості визначає основні особливості поведінки та діяльності через систему домінуючих мотивів. Це означає, що вчитель, упливаючи на мотиваційну сферу вихованців, формує у них стереотипи соціально прийнятої поведінки. 

У дитинстві кожної людини особливе місце займає школа, яка виконуючи своє завдання, має стати для дитини помічником у її життєвому виборі, формуванні навичок самореалізації, самозахисту, досягненні всебічної особистої гармонії.

Заслуговує на увагу досвід організації навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи I – III ст. № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

Проаналізуємо досвід роботи школи з точки зору реалізації завдань основних орієнтирів виховання у початкових класах.

У 1997 році заступником директора з виховної роботи Бойко О. Ф. було розроблено та втілено в шкільну практику авторську концепцію виховної роботи – «Школа Добра, Істини, Краси» (ДІК). Девізом її стала давньогрецька мудрість: «Людина, яка відкрила для себе три невичерпні джерела: Добра, Істини, краси – може вважати себе найбагатшою». Цією мудрістю було визначено код виховних цінностей школи, який базується на досвіді Павлиської школи – школи Радості [1, с. 2]. 

Основне завдання школи ДІК полягає у формуванні особистості, готової до співпраці, здатної успішно виконувати свою роботу в колективі, усвідомлювати цінність творчості.

Структура діяльності «Школи Добра, Істини, Краси» включає «Країну Добра» (учні1 – 4 класів), Клуб «Істина» (5 – 8 класи) і Творче об’єднання «Краса» (9 – 11 класи).

Для учнів молодших класів планується проведення гри-подорожі Країною Добра, яка передбачає участь в 10 тематичних виховних заходах протягом навчання у початковій школі: «Галявина Мрій і Фантазій», «Сад Здоров’я», «Містечко Майстрів», «Джерело Прекрасних звуків», «Озеро Чарівних фарб», «Ріка Знань», «Царство Пітьми та Світла», «Курган Слави», «Урочище Живого та прекрасного», «Вершина Добра». Зокрема, план проведення занять Школи Добра упорядковано за такою програмою: у 1-2 класах – старт гри-подорожі країною Добра, «Сад Здоров’я», «Ріка Знань», «Містечко Майстрів»; у 3 класі – «Урочище Живого та прекрасного», «Джерело Прекрасних звуків», «Озеро Чарівних фарб»; у 4 класі – «Галявина Мрій і Фантазій», «Курган Слави», «Царство Пітьми та Світла», «Вершина Добра».

Форма проведення кожного тематичного заходу – це гра-подорож. Саме гра, як провідний вид діяльності дошкільника, допоможе молодшому школяреві, не відчуваючи дискомфорту, в природній обстановці, із радістю засвоювати нові моральні поняття. Зауважимо, що, хоча, у молодшого школяра відбувається інтенсивний процес становлення нового виду діяльності – навчальної, однак саме ігрова діяльність ще протягом тривалого часу використовується поряд із навчальною. 

Спробуємо провести паралель між основними цінностями, передбаченими Основними орієнтирами виховання і маршрутами гри-подорожі Країною Добра [4]:

 1. «Сад Здоров’я» спрямовано на формування ціннісного ставлення до себе, тобто передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно – душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції. 

 2. «Ріка Знань», «Курган Слави», передбачають формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, що виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

 3. «Містечко Майстрів», метою проведення якого є формування ціннісного ставлення до праці, що є визначальною складовою змісту виховання особистості. Це, у свою чергу спрямовано на формування у дитини розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення.

 4. «Урочище Живого та прекрасного» передбачає формування ціннісного ставлення до природи, що відбувається у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; критичній оцінці споживацько – утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов’язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

 5. «Джерело Прекрасних звуків», «Озеро Чарівних фарб», «Галявина Мрій і Фантазій» спрямовані на формування ціннісного ставлення до мистецтва. Формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом. 

 6. «Царство Пітьми та Світла» передбачає формування ціннісного ставлення до людей. Виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов’язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості – це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.

 7. «Вершина Добра» співвідноситься із усіма напрямками ціннісного ставлення.

Водночас зауважимо, що зміст та форми проведення кожного тематичного заходу гри-подорожі може коригуватися вчителем, змінюватися залежно від творчих задумів педагога, можливостей учнівського колективу. Так, наприклад, значно підвищує виховний потенціал заходу поєднання відразу декількох завдань ціннісного ставлення. Зупинка «Царство Пітьми та Світла» тематично передбачає формування ціннісного ставлення до людей, однак досить успішно ці завдання можуть бути замінені на ціннісне ставлення до природи, до мистецтва, або їх інтеграцію. У такий самий спосіб зупинка «Джерело Прекрасних звуків» може проводитися учителем з метою формування ціннісного ставлення до природи, а не лише до мистецтва. 

Як показує досвід виховної роботи класних керівників школи № 2, наявність заздалегідь визначених тематичних заходів допомагає суттєво підвищити якість самої виховної роботи. Адже підготовка до проведення кожної зупинки гри-подорожі вимагає підпорядкування всіх інших виховних заходів тематичним заходам «Школи ДІК». А це, в свою чергу, дозволяє вихователю роззосереджувати виховну роботу, раціонально розподілити та дозувати кожне із завдань виховного заходу, залучити до роботи батьків, інших педагогів та членів шкільного колективу. 

Педагог здійснює підготовку та проведення виховного заходу за певною технологією, запропонованою Бойко О. Ф. Дана стандартна технологічна картка раціоналізує працю вчителя, суттєво підвищує якість підготовки до проведення виховної роботи. Однак наявність технології не передбачає заборону на педагогічну творчість та нововведення. За необхідності класний керівник привносить власні структурні компоненти в технологію, узгоджує її структурні компоненти із власним задумом та потребами класу. 

Автор виховної концепції навчального закладу «Школа ДІК» переконана, що виховний захід буде ефективним лише за умови залучення до його планування та проведення найголовніших учасників – учнів. І справді, самі учні найчастіше пропонують нові, нестандартні ідеї, висловлюють непересічні думки, не бояться мріяти уголос і діяти. 

Висновки. Нами здійснено спробу проаналізувати особливості виховної системи початкової школи через призму реалізації завдань Основних орієнтирів виховання. Теоретично та практично доведено виховний потенціал даної авторської програми. 

Список використаних джерел

 1. Бойко О. Ф. Школа Добра, Істини, Краси / О. Ф. Бойко, О. А. Самофалова, О. І. Стародубцова, Л. В. Кравченко // Виховна робота в школі. – 2010. – № 6. – С. 2–16.
 2. Довідник з практичної психології (на допомогу студентам-випускникам під час підготовки до державних екзаменів): навчально-методичний посібник / За ред. Г. О. Горської. – Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 232 с.
 3. Орбан – Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: навчальний посібник. / Л. Е. Орбан – Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с.
 4. Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.

 

Категорія: Секція 1 (24-26.02.2015) | Переглядів: 653 | Додав: SIRIUS | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 2
avatar
1
1 Володимир_2школа • 22:24, 28.02.2015
Дякую за змістовну публікацію.Успіхів на професійно-педагогічній ниві.
avatar
0
2 grand26031986 • 23:23, 01.03.2015
Дуже добре висвітлено особливості виховної системи початкової школи через призму реалізації завдань Основних орієнтирів виховання. Дякую за статтю!
avatar