Вітаю Вас, Гость
Головна » 2015 » Лютий » 24 » Формування системи ціннісних орієнтацій школярів як один із пріоритетів виховної моделі навчального закладу
09:30
Формування системи ціннісних орієнтацій школярів як один із пріоритетів виховної моделі навчального закладу

Дяченко Надія Іванівна, методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

У статті розкривається окремі аспекти формування системи ціннісних орієнтацій школярів у рамках функціонування виховної системи Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Знам’янської райради, базисом якої виступає технологія колективної творчої діяльності.    

Утвердження у молодого покоління «нової системи цінностей, котра ґрунтується на національній гордості та гідності», виховання почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині є одним із найважливіших пріоритетів всіх соціальних інститутів і визнано загальнодержавною проблемою. 

Сьогодення ставить учнівську молодь перед необхідністю визначити свої життєві цілі, стати особистістю, долучатися до сумісної діяльності. 

Образ досконалої особистості – передусім передбачає міцне і органічне засвоєння системи цінностей, як національних, так і загальнолюдських. Підґрунтям система цінностей особистості є її ціннісні орієнтації – спрямованість індивіда на моральні, духовні, матеріальні, соціальні, життєві, родинні цінності. Це виявляється у ставленні людини до фактів, явищ навколишньої дійсності з огляду на їх важливість і значимість, до матеріальних та духовних цінностей як об’єктів, що формують її цілеспрямовану життєдіяльність, весь спосіб життя. Ціннісна орієнтація особистості проявляється в її діяльності та поведінці, умінні керувати своїми емоціями та вибудовувати траєкторію власного розвитку і вдосконалення, а також у сфері взаємовідносин між людиною і суспільством. Саме у процесі соціалізації людина активно засвоює соціальний досвід і перетворює його у власні цінності, установки, орієнтири [3]. 

Одним із головних завдань педагогічної громадськості Кіровоградщини є створення позитивного соціокультурного простору, яке б забезпечувало оптимальні можливості самовираження вихованця, його самоутвердження, вияв його таланту, і було спрямоване на становлення громадянина зі сформованою системою цінностей, найважливішою складовою якого має бути виховання культури гідності, патріотизму молодого покоління, любові до України, до свого народу, бажання пізнавати та оберігати його історико-культурну спадщину, довкілля. 

До цієї важливої місії долучається і педагогічний колектив Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Знам’янської райради у рамках реалізації науково-методичної проблеми виховної роботи «Виховання свідомого громадянина й патріота України», що передбачає становлення особистості юного громадянина-патріота України, який сповідує демократичні цінності, має активну громадянську позицію, вміє критично мислити, шанує працю та людину праці, віддає перевагу етичним нормам, здатен до відчуття прекрасного. 

На сьогодні особлива увага у навчальному закладі приділяється упровадженню виховних технологій особистісної орієнтації, які б забезпечували формування й розвиток ціннісної системи людини, домінантою і передумовою якої виступають насамперед духовна зрілість особистості, її ціннісні орієнтації. 

Основним засобом у вирішенні складних завдань на шляху створення позитивного виховного простору педагогічний колектив Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 визначив становлення і розвиток виховної системи навчального закладу, базисом якої є сучасні педагогічні технології, зокрема технологія колективної творчої діяльності. 

«Такі технології, – наголошує дійсний член АПН України, доктор психологічних наук І.Д. Бех, – створюють максимальні можливості життєвого самовизначення вихованців, що означає розкриття перед ними світу людських взаємин у всій їх складності й суперечливості, вирізнення тих моделей взаємодії людей, які можуть вести до успіху. Це випливає з самої суті повноцінного виховання як залучення підростаючої особистості до світу людських цінностей і норм взаємовідносин зі світом, що неможливо без свідомого (тобто заснованого на вільному самовизначенні) дотримання відповідних норм і цінностей» [2, 175-176].

Людина, оцінюючи навколишню дійсність, формує своє ціннісне відношення до неї. Будь-яке явище як суспільного життя, так і особистого, сприймається людиною через призму її почуттів. А це стає можливим лише при суб’єктивному переживанні актуальних подій, при особистій зацікавленості в тому, що відбувається. Крім того, отримані у процесі певної діяльності знання перетворюються в переконання людини, стають її життєвими правилами, виступають духовною основою життєвої позиції. А переконання проявляються як ціннісні орієнтації особи, що регулюють її свідомість, поведінку і діяльність [3].

Саме тому, використання технології особистісної орієнтації (колективної творчої діяльності) стало вибором стратегії, принципів, системотворювальних чинників виховної системи навчального закладу, взаємодії вихователя і вихованців, а також тактики та стилю виховної роботи з ними.

Варто зазначити, що особливістю технологій колективної творчої діяльності (зокрема, колективних творчих справ, методу проектів) є не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення сприятливих умов для осмислення й свідомого засвоєння моральних норм та духовних цінностей, а також набуття учнями досвіду ціннісного ставлення до навколишнього світу, до людей, до самого себе. При цьому максимально враховуються інтереси, потреби, здібності, нахили кожного вихованця, що створює підґрунтя для його самореалізації, саморозвитку, самовдосконалення, формування здатності знайти своє покликання, місце у виховному просторі навчального закладу та у подальшому житті.

Визначаючи пріоритетні напрямки реалізації означеної науково-методичної виховної проблеми, організатори виховного процесу спрямовують діяльність педагогічного колективу на формування системи цінностей школярів та розвиток їх ціннісних орієнтацій. У роботі як педагогічного колективу, так і окремого педагога важливу роль відіграє спрямованість виховної системи на виховання у школярів стійких духовно-моральних цінностей: прагнення жити у мирі і злагоді, партнерстві й взаємовигідному співробітництві; власної гідності та дотримання прав людини як найвищої цінності суспільства; любові до батьківського дому і рідного краю; істинного гуманізму, який виражається в діяльній доброті, співпереживанні й милосерді, збереженні довкілля тощо [1, 5].

Як уже зазначалося, базовим компонентом виховної системи даного навчального закладу є колективна творча діяльність, тобто такий спосіб організації життєдіяльності, за якого всі члени колективу долучаються до процесу планування, підготовки, виконання та аналізу спільних соціально значущих для кожного справ. Це дає педагогічному колективу можливість реалізувати одночасно особистісно орієнтований, діяльнісно-системний та компетентнісний підходи до виховання.

У процесі розвитку виховної системи організатори об’єднують зусилля всіх учасників (педагогічного колективу, учнів та їх батьків) та концентрують увагу на створення сприятливих умов для:

  • становлення громадянина-патріота та формування моральних якостей особистості; 

  • виховання культури гідності;

  • реалізації кожним учнем свого природного потенціалу, здібностей, талантів, 

  • формування ціннісного ставлення до держави, суспільства, історії, духовних і культурних витоків свого народу, природних багатств;

  • спрямування на утвердження суспільно значущих норм, законів, правил поведінки школярів;

  • задоволення особистісних інтелектуальних, духовних потреб школярів. 

Саме продумана система колективних творчих справ, яка є основним компонентом виховної системи навчального закладу, дозволяє не нав’язувати учню виконання певних доручень, стереотипів поведінки і способів спілкування, що призводить до формального засвоєння ним певних понять і цінностей, а стимулює зацікавленість, активну й творчу участь кожного в реалізації спільно визначених завдань, сприяє свідомому засвоєнню вихованцями системи цінностей як загальнолюдських, так і національних, визначає їх ціннісні орієнтації. 

При цьому досягається участь максимальної кількості школярів у реалізації соціально важливих колективних творчих справ, де кожен з учасників має можливість розкрити свої здібності, обрати значущу для себе роль у спільній справі. 

Активність дитини у суспільних справах обумовлюється як змістовністю і багатством її ціннісної системи, так і різновидами суспільно значущих справ.

При проектуванні виховного процесу його організатори використовують можливості тематичних місячників, які мають визначену виховну спрямованість, де означено пріоритетність певних ціннісних орієнтацій учнів. 

Важливо, що робота над створенням проекту плану певного тематичного місячника чи тижня, передбачає спільну творчу роботу учнівського активу і педагогів, під час якої обговорюються всі подані ідеї, обираються з них найбільш раціональні та цікаві. Вони ж стають підґрунтям для серії взаємопов’язаних колективних справ, що розкривають визначену проблематику та її різні аспекти. При колективному ж плануванні безпосередньо окремої справи даного місячника враховуються думка кожного з її учасників.

Кожен місячник починається зі старту колективної творчої справи. Як правило, це лінійка, на якій оголошуються заходи, справи, конкурси, акції, які планується провести протягом цього періоду. Актив шкільного самоврядування у різних формах подає відповідну інформацію, намагаючись зацікавити однолітків, викликати їх інтерес, залучити до співпраці якомога більше школярів. А далі – робота у класних колективах, творчих групах, об’єднаннях за інтересами. По завершенню місячника обов’язково проводиться підведення підсумків колективної творчої справи (це може бути лінійка, творчий звіт, свято, фестиваль) та проектується післядія.

Доцільно й цікаво сплановані тематичні місячники, перш за все, спрямовані на забезпечення реалізації «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». 

Для прикладу наведемо кілька тематичних місячників та відповідно їх ключових колективних творчих справ. Зокрема, тематичні місячники «Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, Людино!» та «Водограй почуттів душевних у творчій праці твоїй і моїй» дали старт колективним творчим справам «Весна пробуджує природу! Весна пробуджує серця!», «Ми спробуємо врятувати світ!», «Без сім’ї немає щастя на землі» та «Ми працю славимо, що в творчість перейшла». А у рамках місячника «Величний світ науки» проходила колективна творча справа «Хай живе розум», під час якої проводилися бібліотечні уроки, серія інтелектуальних ігор, конкурси. А завершився даний місячник загальношкільним святом, на якому були відзначені Розумники та Інтелектуали з кожної вікової групи учнів школи. 

Переважна ж більшість ключових справ співзвучні назвам тематичних місячників. Серед них: «Не споглядати й говорити, а вершити та творити», «Наші права – щасливе дитинство», «Я, родина, Україна», «Добра родина – славна Україна», «Душа природи – душа добра», «Україна – єдина країна». 

А у рамках місячника «Доброта починається з дитинства» школярі стали активними учасниками колективної творчої справи «Відкриваємо серця для добра» та колективного творчого проекту «Поспішайте творити добро».

Отже, створення умов для формування системи ціннісних орієнтирів вихованців, спрямованість на самореалізацію учнів, допомога у проектуванні траєкторії розвитку кожної особистості та розкритті для неї самої й колективу її природних задатків і талантів, визначенні свого покликання, а також мотивація щодо визначення свого місця в життєвому та освітньо-розвивальному, виховному просторі навчального закладу – серед пріоритетних завдань організаторів життєдіяльності шкільного та класних учнівських колективу. 

В основу виховної моделі Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 покладено технологію колективних творчих справ, тому й девізом шкільного колективу було визначено – жодного дня без колективу, без творчості, без справи. 

Спрямованість на виховання патріотичних почуттів, активної громадянської позиції школярів, як прерогатив у їх ціннісних орієнтирах, проходить через виховний процес, має особливий акцент під час тематичних місячників із формування ціннісного ставлення до суспільства і держави. Тут особлива увага зосереджується на плеканні патріота свого рідного краю. 

Прикладом комплексного і творчого підходу до реалізації науково-методичної проблеми може слугувати цикл взаємопов’язаних колективних творчих справ довгострокової дії, зокрема у рамках святкування річниці незалежності України. Особливо активно розгорнулася діяльність усього шкільного колективу із залученням батьків під час тематичного місячника «Мій рідний край, закоханий у тебе я!». При його плануванні враховувалися побажання та ідеї всіх членів колективу. Організаторами місячника виступили Н.А. Плюхіна, педагог-організатор школи, та актив учнівської асоціації «Гармонія».

Учням 5-7 класів у рамках тематичного місячника було запропоновано здійснити шкільну експедицію «Спадщина рідного краю». Молодші школярі розпочали народознавчу фольклорну подорож у «Країну Дивосвіт», активними консультантами та наставниками для наймолодших у цій подорожі стали учні 5-11 класів. 

Цікавим продовженням у даному напрямку для вихованців школи стала колективна творча справа «Велика подорож Україною» – пізнавальна, неповторна, віртуальна мандрівка містами України.

Активна діяльність дітей, які обирали її за власним бажанням, отримані нові знання, позитивні емоції від співпраці з однолітками і однодумцями – все це сприяло закладенню основ почуття патріотизму, активної громадянської позиції. 

Отже, вибудувана система виховної роботи, базисом якої є технологія колективної творчої діяльності, спрямована на реалізацію одного з головних завдань, які вирішує педагогічний колектив навчального закладу – становлення особистості юного громадянина-патріота України, який сповідує демократичні цінності, зорієнтований на засвоєння духовно-моральних цінностей, серед яких: прагнення жити у мирі і злагоді, партнерстві й взаємовигідному співробітництві; власної гідності та дотримання прав людини як найвищої цінності суспільства; любові до батьківського дому і рідного краю; істинного гуманізму, який виражається в діяльній доброті, співпереживанні й милосерді, збереженні довкілля, шанування праці та людини праці, віддає перевагу етичним нормам, здатен до сприйняття й відчуття прекрасного.

Ефективність виховного процесу, як зазначають педагоги школи, визначається й комплексним, цілеспрямованим та системним його проектуванням, що підсилюється залученням до зацікавленої співдіяльності всіх членів великої шкільної родини (учнів, педагогів і батьків) та спрямованим на розв’язання й соціально-моральних завдань, що ставлять вихованців в умови свідомого вибору й практичної реалізації власної позиції, відповідального ставлення до дійсності, мотивації та стилю поведінки, що стають їх ціннісними орієнтаціями, сформованими на рівні переконань. 

При цьому стимулюється мотивація для розкриття природного особистісного потенціалу кожного учня, який, виконуючи цікаве й посильне для нього завдання, відчуває свою необхідність, а відповідно – значимість для колективу. 

Отже, велике мистецтво організаторів виховного процесу школи, класу виявляється у створенні умов, за яких дитина отримає почуття задоволення від дотику до природи рідного краю, національної культурної спадщини, народних ремесел, а також розуміння соціокультурного простору та знаходження свого місця у ньому. 

Література

  1. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. –848 с.

  2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. Видання / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

  3. Ціннісні орієнтації та їх роль у житті людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/774/66/

 

Категорія: Секція 1 (24-26.02.2015) | Переглядів: 3657 | Додав: SIRIUS | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar